Financieel Beheer

In vooroverleg vervaardigen van een conceptbegroting van de kosten en opbrengsten van de Vereniging voor het komende boekjaar en het berekenen van de daaruit voortvloeiende, verschuldigde bijdrage.

 

Beheer van de bankrekening(en) en in overleg vaststellen van de bijbehorende rekeningsbevoegdheden.

 

Inning en betaling van alle voor rekening van de Vereniging komende gemeenschappelijke kosten en de verwerking van de nota’s.

 

In samenspraak afspraken maken over een veilige manier van beleggen/sparen van de bestemmingsreserves.

 

Zoveel mogelijk streven naar het innen door middel van automatische incasso en administreren van de door de appartementseigenaren verschuldigde bedragen.

 

Signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling en in overleg zo nodig (doen) nemen van rechtsmaatregelen.

 

Jaarlijks verrekenen van het voordelig of nadelig exploitatiesaldo over januari tot en met december met de betrokken eigenaren of het vormen van een algemene reserve.

 

Het vervaardigen van de jaarstukken van de Vereniging (onder andere balans en exploitatieoverzicht.)

 

Bespreken van de jaarstukken met een eventueel uit de vereniging gekozen kascommissie tijdens kantooruren. Bij de kascontrole en/of accountantscontrole wordt volledige medewerking verleend.

 

Het regelen en onderhouden van de verzekeringen (uitgebreide opstal, WA-verzekering, rechtsbijstand en glasverzekering.)

 

Het afhandelen van schade aangelegenheden.


Aanvullende taken

Ook andere financiële taken kunnen wij voor uw VvE of vastgoed onderneming verzorgen. Zo kunnen we stookkosten-waterafrekeningen verzorgen of financieringen voor onderhoud regelen. En natuurlijk nog veel meer, vraag dan ook naar de mogelijkheden hierbij.